ارسال اطلاعات فرم تماس با ما به ایمیل

0 امتیاز
51 بازدید
سوال شده آذر 17, 1398 توسط Mohammadtabari  
سلام دوستان صبحتون بخیر بنده فرانت اند کارم و بکند فعلا کار نمیکنم! یه قالب شخصی زدم و میخوام هاست دامین بگیرم و اپلود کنم روی هاست. اما متاسفانه یه نقصی داره قالب تا کامل شه و اون فقط از پس متخصصین php بر میاد تو صفحه تماس با ما یک فرم تماس با ما گذاشتم که میخوام وقتی یک نفر اطلاعات رو پر و ارسال کرد برای من ایمیل بشه لطفا راهنماییم کنید ممنون❤️
این مطلب را به اشتراک بگذارید

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 19, 1398 توسط ASHKARAN  

سلام 

می تونید از PHPMailer استفاده کنید

نحوه نصب:

composer require phpmailer/phpmailer

نمونه ساده استفاده از این کتابخانه

<?php
// Import PHPMailer classes into the global namespace
// These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

// Load Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';

// Instantiation and passing `true` enables exceptions
$mail = new PHPMailer(true);

try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;           // Enable verbose debug output
  $mail->isSMTP();                      // Send using SMTP
  $mail->Host    = 'smtp1.example.com';          // Set the SMTP server to send through
  $mail->SMTPAuth  = true;                  // Enable SMTP authentication
  $mail->Username  = 'user@example.com';           // SMTP username
  $mail->Password  = 'secret';                // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;     // Enable TLS encryption; `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` also accepted
  $mail->Port    = 587;                  // TCP port to connect to

  //Recipients
  $mail->setFrom('from@example.com', 'Mailer');
  $mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User');   // Add a recipient
  $mail->addAddress('ellen@example.com');        // Name is optional
  $mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
  $mail->addCC('cc@example.com');
  $mail->addBCC('bcc@example.com');

  // Attachments
  $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');     // Add attachments
  $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');  // Optional name

  // Content
  $mail->isHTML(true);                 // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}

 

 

منبع:

https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

1,054 سوال

873 پاسخ

1,388 دیدگاه

1,409 کاربر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

ali.ashkaran@gmail
ما .....
 • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
 • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
 • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
 • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
 • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
 • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...