ارسال ایمیل در Asp.net

–1 امتیاز
15 بازدید
سوال شده مهر 6, 1395 توسط aspire  

این کد را که اجرا می کنم ارور می ده

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Net.Mail;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MailMessage mail = new MailMessage();
    mail.To.Add(TextBox1.Text);
    mail.From = new MailAddress("aspire@gmail.com");
    mail.Subject = (TextBox2.Text);
    mail.Body = (TextBox3.Text);
    mail.IsBodyHtml = true;
    SmtpClient smtp = new SmtpClient();
    smtp.Host = "smtp.gmail.com";
    System.Net.NetworkCredential networkcred = new System.Net.NetworkCredential();
    networkcred.UserName = "aspire@gmail.com";
    networkcred.Password = "";
    smtp.UseDefaultCredentials = true;
    smtp.Credentials = networkcred;
    smtp.Port = 598;
    smtp.EnableSsl = true;
    smtp.Send(mail);
    
  }
}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1,006 سوال

839 پاسخ

1,353 دیدگاه

1,315 کاربر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

ali.ashkaran@gmail
ما .....
 • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
 • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
 • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
 • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
 • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
 • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...