مشکل در استفاده از تصاویر

+1 امتیاز
64 بازدید
سوال شده مهر 4, 1395 توسط reza1380  

سلام دوستان عزیز من یک کاستوم لیست ویو (عکس و متن ) ساختم که مقادیرو از دیتابیس میگیره همه چیزش درسته فقط اینکه توی لیست ویو کل تصاویر یکسان هستند (توی دیتابیس چک کردم درستن) دیتابیس خارجی هستم جاوا اندروید استودیو

اکتیویتی اصلیم: MainActivity.java

package mivejat.rezaahmadpour.ir.mivejat;

import android.database.SQLException;
import android.graphics.Bitmap;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ListView;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  DataBaseHelper myDbHelper;
  List<String>  stringList;
  ListView listView;
  List<Mivejat> mivejatList;
  byte[] MivePic;
  Bitmap bm;  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    myDbHelper = new DataBaseHelper(this);
    listView = (ListView) findViewById(R.id.listViewMive);
    stringList = new ArrayList<>();

    try {

      myDbHelper.createDataBase();

    } catch (IOException ioe) {

      throw new Error("Unable to create database");

    }

    try {

      myDbHelper.openDataBase();

    }catch(SQLException sqle){

      throw sqle;

    }

    myDbHelper = new DataBaseHelper(this);
    mivejatList = myDbHelper.MiveName();

    for (int i = 0 ; i < mivejatList.size() ; i++) {
      stringList.add(mivejatList.get(i).name);
    }

    MivePic = myDbHelper.MivePic();


    mainListViewClass mainListViewClass = new mainListViewClass( MainActivity.this , stringList , MivePic);
    listView.setAdapter(mainListViewClass);

    myDbHelper.close();
  }
}

کلاس دیتابیسم: DataBaseHelper.java

package mivejat.rezaahmadpour.ir.mivejat;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteException;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

  private static String DB_PATH = "/data/data/mivejat.rezaahmadpour.ir.mivejat/databases/";
  private static String DB_NAME = "KhavasMiveha.db";
  public static final int DB_VERS = 1;
  private SQLiteDatabase myDataBase;
  private final Context myContext;
  private static String TAG = "DataBaseHelper";
  private static String tbl_name = "tbl_mive";

  /**
   * Constructor Takes and keeps a reference of the passed context in order to
   * access to the application assets and resources.
   *
   * @param context
   */
  public DataBaseHelper(Context context) {
    super(context, DB_NAME, null, DB_VERS);
    this.myContext = context;
  }

  /**
   * Creates an empty database on the system and rewrites it with your own
   * database.
   */
  public boolean createDataBase() throws IOException {
    boolean dbExist = checkDataBase();

    if (dbExist) {
      Log.d(TAG, "database already exist");

      //Running this method causes SQLite class checking for if New DB Version Exists and runs upgrade method
      getReadableDatabase();
      close();

      return true;
    } else {
      // By calling this method and empty database will be created into
      // the default system path
      // of your application so we are gonna be able to overwrite that
      // database with our database.
      this.getReadableDatabase();
      try {
        copyDataBase();
      } catch (IOException e) {
        throw new Error("Error copying database");
      }
      return false;
    }
  }

  /**
   * Check if the database already exist to avoid re-copying the file each
   * time you open the application.
   *
   * @return true if it exists, false if it doesn't
   */
  private boolean checkDataBase() {
    SQLiteDatabase checkDB = null;
    try {
      String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
      checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null,
          SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
    } catch (SQLiteException e) {

      // database does't exist yet.
    }

    if (checkDB != null) {

      checkDB.close();
    }
    return checkDB != null ? true : false;
  }

  /**
   * Copies your database from your local assets-folder to the just created
   * empty database in the system folder, from where it can be accessed and
   * handled. This is done by transferring bytestream.
   */
  private void copyDataBase() throws IOException {
    // Open your local db as the input stream
    InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);
    // Path to the just created empty db
    String outFileName = DB_PATH + DB_NAME;
    // Open the empty db as the output stream
    OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);
    // transfer bytes from the inputfile to the outputfile
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = myInput.read(buffer)) > 0) {
      myOutput.write(buffer, 0, length);
    }

    // Close the streams
    myOutput.flush();
    myOutput.close();
    myInput.close();
  }

  public void openDataBase() throws SQLException {
    // Open the database
    String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
    myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null,
        SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
  }

  @Override
  public synchronized void close() {
    if (myDataBase != null)
      myDataBase.close();
    super.close();
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + tbl_name);
    this.onCreate(db);
  }

  public List<Mivejat> MiveName() {
    String query = "SELECT Name FROM tbl_mive";
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);
    List<Mivejat> result = new ArrayList<>();
    Mivejat m;
    while (cursor.moveToNext()) {
      m = new Mivejat();
      m.name = cursor.getString(0);
      result.add(m);
    }
    return result;
  }

  public byte[] MivePic() {
    String query = "SELECT Pic FROM tbl_mive";
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(query,null);
    byte[] MivePic;
    cursor.moveToFirst();
    MivePic = cursor.getBlob(0);
    return MivePic;
  }
}

کلاس کاستوم لیست ویو mainListViewClass.java

package mivejat.rezaahmadpour.ir.mivejat;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;
import java.util.List;

public class mainListViewClass extends ArrayAdapter<String> {

  Activity context;
  List<String> NameMive;
  byte[] MivePic;


  public mainListViewClass(Activity context, List<String> NameMive , byte[] MivePic){
    super(context, R.layout.main_listview , NameMive);

    this.context = context;
    this.NameMive = NameMive;
    this.MivePic = MivePic;
  }

  public View getView(int position , View view , ViewGroup viewGroup) {
    LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
    View row = inflater.inflate(R.layout.main_listview , null , true);
    TextView tx1 = (TextView) row.findViewById(R.id.textViewListMive);
    tx1.setText( NameMive.get(position));
    ImageButton ib1 = (ImageButton) row.findViewById(R.id.imageButtonPicMive);
    Bitmap bm = BitmapFactory.decodeByteArray(MivePic , 0 , MivePic.length);
    ib1.setImageBitmap(bm);
    return row;
  }
}

لطفا کمکم کنید:(!!!

این مطلب را به اشتراک بگذارید

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده مهر 4, 1395 توسط sajjadfcb  
سلام

احتمال میدم در کلاس دیتابیس در بخش MivePic باید از حلقه ی while استفاده کنید.

اگه پروژه رو آپلود کنید دقیق براتون درستش می کنم
دارای دیدگاه مهر 5, 1395 توسط reza1380  
سلام حل شده ممنون

1,006 سوال

839 پاسخ

1,353 دیدگاه

1,315 کاربر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

ali.ashkaran@gmail
ما .....
 • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
 • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
 • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
 • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
 • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
 • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...